คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2019 ผู้ชม 1,998

วันที่ 12 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมฯ
         การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้แก่ครูแนะแนวของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 32 โรงเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300 คน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ แผนการรับนักศึกษา ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นอกจากนี้ภายในการประชุมยังมีการแนะนำหลักสูตรที่เปิดรับ โดยคณบดี หรือผู้แทนคณบดีทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
สำหรับปีการศึกษา 2563

Tags : แนะแนวการศึกษาต่อ2563

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=352