โครงการเข้าพรรษาสร้างบุญ ปีที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ช่วงเข้าพรรษา)

เผยแพร่เมื่อ 04-09-2019 ผู้ชม 2,314

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด โครงการเข้าพรรษาสร้างบุญ ปีที่ 3 #กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ช่วงเข้าพรรษา) ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย
- การทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
- การฟังธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์  โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ปีที่ 1-4   เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร