โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาเพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว

เผยแพร่เมื่อ 21-08-2019 ผู้ชม 2,453

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาเพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 17.00 น. พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
     โดยมีจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโดยมีเรื่องการอบรมดังนี้
               1. เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติ “การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา เพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว” วิทยากร โดย อาจารย์ ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและอาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
               2.เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติ “การทำต้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาเพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว”วิทยากร โดย อาจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ ประธานโปรแกรมวิชา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและอาจารย์อำไพ แสงจันทร์ไทย
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=349