ประกวด ดาวและเดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562ใน CONCEPT : RAIN SEASON OF HUSO KPRU 2019

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2019 ผู้ชม 1,624

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีงปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม การประกวด ดาว เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562 “Freshy Boy & Girl RAIN SEASON OF HUSO KPRU 2019”

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการประกวด ดาว,เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 และการอำลาตำแหน่งของดาวและเดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งการประกวด ดาว,เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย B17 นายธรรมรัช พันธุ์มี โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง G05 นางสาวเมธารินทร์ กลิ่นเกิด โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย B05 นายเมธัส คำบรรลือ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง G02 นางสาวนิชนันท์ เกตุเปีย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย B20 นายศราวุฒิ เสาร์เขียว โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง G19 นางสาวมัทวัน ภู่ภีโญ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

รางวัล ขวัญใจ Social ฝ่ายชาย B15 นายณัฐภัทร สังข์อนันต์ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

รางวัล ขวัญใจ Social ฝ่ายหญิง G01 นางสาวปัณฑารีย์ จงกลรัตน์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

รางวัล Popular Vote ฝ่ายชาย B16 นายพลปภัทร สุรวัฒนะ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

รางวัล Popular Vote ฝ่ายหญิง G20 นางสาวธีริศรา สุบินมิตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีวงดนตรีสด ร้าน FEDFE กำแพงเพชร มาสร้างความสนุกสนานกับผู้ที่มาร่วมงาน

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=347