โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2019 ผู้ชม 2,362

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้การวิจัยเป็นพันธกิจหลักทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับคณะ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นสมกับคำว่า สร้างสรรค์ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น แต่การที่จะสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นได้นั้น ต้องใช้กระบวนการวิจัยซึ่งเป็นศาสตร์ในการค้นหาองค์ความรู้ด้วยหลักการที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทางสังคม วิชาการ ซึ่งควรดำเนินการเพื่อระดมสมองจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อแหล่งทุนภายนอกต่อไป

Tags : โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย วิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=346