การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 24-07-2019 ผู้ชม 1,649

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากท่าน คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง : คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พระนครศรีอยุธยา
          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเกษตร สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=342