โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11-07-2019 ผู้ชม 1,990

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ และเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันธำรงรักษาประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนา

Tags : เข้าพรรษา ถวายเทียนจำนำพรรษา

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=340