กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมเปิดภาคเรียนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2019 ผู้ชม 1,573

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมเปิดภาคเรียนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562  เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบขั้นตอนวิธีการรับบริการและตอบข้อคำถามในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการทราบ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างมีความสุข จนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=336