โครงการ “พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เผยแพร่เมื่อ 26-06-2019 ผู้ชม 1,712

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล (ชั้น1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลงานทางวิชาการและความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2. เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น

เอกสารประกอบ

  1.  ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเชิงวิชาการ
  2.  ประกาศ ก.พ.อ.
  3.  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
  4.  ระเบียบ หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  5.  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
  6.  ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=334