โครงการศึกษาดูงาน และอบรมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2019 ผู้ชม 471

เมื่อวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัด โครงการศึกษาดูงาน และอบรมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้ประกอบไปด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : โครงการศึกษาดูงาน เกาะช้าง จัดทำแผน

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=328