ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2019 ผู้ชม 346

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561 ระดับหลักสูตรและระดับคณะขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ประชุม ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=327