กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 22-05-2019 ผู้ชม 320

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน ผศ.สุชิน  รอดกำเหนิด กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นเป็นวิทยากรหลัก ในครั้งนี้ด้วย

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=324