แบบประเมิน แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรจากัด อย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ 22-04-2019 ผู้ชม 439

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรจำกัด อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
     1. เพื่อวิเคราะห์ภาวะหนี้สิน และสาเหตุแห่งปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร
     2. เพื่อวัดระดับทักษะทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
     3. เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คำชี้แจง
      แบบสอบถามเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรจำกัด อย่างยั่งยืน ที่นาเสนอให้ท่านช่วยตอบในครั้งนี้ จะนาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบจัดการหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยตอบทุกข้อคาถามตามความเป็นจริง

ผู้วิจัยขอรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านตอบมาทั้งหมด จะใช้วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วนดังนี้
     ส่วนที่ 1 ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
                  ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยลักษณะการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลภาระหนี้สินของผู้ตอบแบบสอบถาม
     ส่วนที่ 3 คำถามจากแบบสอบถามที่นำมาคิดคะแนนทักษะทางการเงิน ปี 2559
     ส่วนที่ 4 ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ
     ส่วนที่ 5 ทัศนคติของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีต่อการบริหารงานของสหกรณ์
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในการให้ข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อนำผลวิจัยที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์ครูกำแพงเพชร ต่อไป

สามารถประเมินได้ที่ https://forms.gle/VcPNKDDsFBdLuwmM6

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=318