สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2561

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2019 ผู้ชม 333

วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2561  ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียม ความพร้อมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการนําความรู้ที่ศึกษาจากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับสภาพ การทํางานจริง ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสําหรับ การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปป ฏิบัติงานทํางานร่วมกับผู้อื่น เกิดทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=310