ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2562 0 19,178 Share

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ “วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” เลขรหัสประจําวารสาร (ISSN) ๒๖๕๑-๒๐๗๖ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป กําหนดตีพิมพ์ เผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑: มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ ๒: กรกฎาคม - ธันวาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรและ นักศึกษาในสังกัดของท่านส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายละเอียดต่าง ๆ สามารถค้นหาเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ http://journal.cpru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๕๑๑๑ ต่อ ๔๑๐๓ อีเมล research@cpru.ac.th

https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/0338-62.pdf

เอกสารประกอบ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564