โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 13-03-2019 ผู้ชม 484

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากในสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ จากกระแสโลกาภิวัฒน์ กระแสเทคโนโลยี ที่ทำให้การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรมการปฏิบัติทางศาสนา ประชาชนทุกช่วงอายุเริ่มจะมีความห่างไกลหรือไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับธรรมะที่จะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงอาจจะทำให้การปฏิบัติตนในครอบครัว สังคม มีความวุ่นวาย ขาดความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และไม่มีความผูกพันกันในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
โดยมีนักศึกษาชั้นปี 1-ปี 4  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=308