โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2019 ผู้ชม 281

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (New Voter) มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป มีทักษะสามารถ ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนขยายกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยได้
2. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดกําแพงเพชรในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย ชุมชน และประชาชนทั่วไป

โดยมีเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=307