โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลคลองลานพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2019 ผู้ชม 358

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลคลองลานพัฒนา ในวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 –17.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
     วัตถุประสงค์
               1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านภาษา เพื่อสื่อสารระหว่างชุมชนกับสังคม
               2. เพื่อให้ชุมชนมีทักษะทางภาษาไทย จีน อังกฤษ นำไปสู่การสร้างอาชีพ
               3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
               4. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
     โดยมีจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโดยมีเรื่องการอบรมดังนี้
               1. การใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   วิทยากรโดย อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
               2. เรื่อง การนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชนเผ่าสู่การเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  วิทยากรโดย อาจารย์โอกามา จ่าแกะ
               3. การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  วิทยากรโดย อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์

 

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=305