โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากการอบรมกิจกรรมที่ 1 เพื่อจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2019 ผู้ชม 254

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของคราจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 2 ) "กิจกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากการอบรมกิจกรรมที่ 1 เพื่อจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"  
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=303