โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google form เช็คเวลาเรียน การตัดเกรดและผลงานนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2019 ผู้ชม 303

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์ฯได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google form เช็คเวลาเรียน การตัดเกรดและผลงานนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=301