>>การประชุมกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 23-12-2016 ผู้ชม 504

การประชุมกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานการชี้แจงงบดุลประจำปี/งบกำไรขาดทุนงบการเงิน(พร้อมรับเงินปันผล)
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559  เวลา 15.00  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=30