การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2019 ผู้ชม 365

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2562
“การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม"  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยได้รับเกียรติ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=299