กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2019 ผู้ชม 343

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โดยมีวัตถุประสงค์
          1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่นโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย
          2. เพื่อส่งเสริมครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม
          3. เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=295