โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย - เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 11-02-2019 ผู้ชม 441

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562  “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วิทยากรโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารประกอบการอบรม  
     - เอกสารภาคเช้า   
     - เอกสารภาคบ่าย

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=294