การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 - ประจําปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2019 ผู้ชม 15,586

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สํานักงานคุรุสภา และสถาบันคีนั้น แห่งเอเชีย กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/0184-62.pdf

เอกสารประกอบ