อบรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาชิ้นงานเพื่อการให้บริการงานห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2019 ผู้ชม 267

วันที่ 26 มกราคม 2562 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาชิ้นงานเพื่อการให้บริการงานห้องสมุด ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย อาจารย์ธนกิจ โคกทองและอาจารย์พบพร โคกทอง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=290