โครงการค่ายจิตอาสาปันรักให้น้องบนดอย

เผยแพร่เมื่อ 30-11-2018 ผู้ชม 589

ประธานค่ายจิตอาสาปันรักให้น้องบนดอย ได้ประสานงานมายัง สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับโรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย-เมียนมาร์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็น ชาวกระเหรี่ยง ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมียนมาร์ และตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 100 ปี โดยโรงเรียนบ้านห้วยปลากองวิทยาการ เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจํานวนนักเรียน จํานวน 181 คน นักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขา กระเหรี่ยง ที่มีฐานะค่อนข้าง ยากจน นักเรียนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มสําหรับกันหนาว

ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกําเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งคณะทํางาน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. พิษณุ บุญนิยม , อาจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎีระ, อาจารย์ชัยวัฒน์ วรเชษฐวราวัตร อาจารย์พิเศษประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อาจารย์ศรวัส ศิริ อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและคณะทํางานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกคน ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและจัดหาอุปกรณ์ การเรียนการสอน ให้กับทางโรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงส่งมอบเงินจํานวน 2,000 บาท หนังสือ พร้อมอุปกรณ์สื่อการศึกษา ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ที่ร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ เพื่อร่วมกัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ

Tags : จิตอาสาปันรักให้น้องบนดอย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=284