กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ 26-11-2018 ผู้ชม 399

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีจัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการกำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา เพื่อทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจสำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

Tags : OTOP

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=283