การกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

เผยแพร่เมื่อ 16-11-2018 ผู้ชม 408

คณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ โดยสํานักประกันคุณภาพ การศึกษา มีกําหนดการกํากับติดตามการดําเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เข้ามาติดตามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้การกํากับ ติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ มีประสิทธิภาพหลักประกันคุณภาพการศึกษา
ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญคณะกรรมการกํากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร และตัวแทนหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร ร่วมนําเสนอผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ การศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษา 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags : การกํากับติดตาม ประกันคุณภาพ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=279