การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2018 ผู้ชม 424

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษา โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  โปรแกรมภูมิสารสนเทศ โปรแกรมวิชาภาษาจีน และโปรแกรมวิชาภาษาไทย เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ทำความเข้าใจ ทำความตกลงร่วมกัน การแลกเปลี่ยน นำเสนอประสบการณของบุคคลต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างแนวทางการทำงาน หรือการปรับตัวใหม่ในการเข้าฝึกประสบการ์วิชาชีพของหน่วยงานนั้น ๆ

Tags : สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=278