คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหาร ประจำปีงบผระมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ 31-10-2018 ผู้ชม 265

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหาร ประจำปีงบผระมาณ 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน

  • รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง(ประธาน) และ
  • นายโอภาส เขียววิชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวสอบ ในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ประเมินผลงานของผู้บริหาร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=275