กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-11-2018 ผู้ชม 503

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนิน โครงการ แก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาในหลากหลายโครงการนั้นได้ชี้ให้เห็นถึงจํานวน ประชากรครัวเรือนยากจนยังคงมีสัดส่วนที่สูงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากภายในและภายนอก ประเทศ นับวันปัญหาความยากจนจะมีลักษณะซับซ้อน มีความเหลื่อมล้ําที่ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประการสําคัญคือ การดําเนินงานพัฒนาครัวเรือนผู้ด้วยโอกาสและยากจน ไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้แต่อย่างเดียวจําเป็นต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวของเกษตรกรในทุกๆภูมิภาคเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ สร้างความ พร้อมให้กับชุมชนและครัวเรือนยากจน ต้องบูรณาการความรู้ทุกมิติทั้งด้านสังคม เทคนิควิธีการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพและสวัสดิการชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ เหมาะสมกับชุมชนเป้าหมายนอกจากนี้ยังต้องมีระยะเวลาดําเนินการเพียงพอสําหรับการพัฒนาศักยภาพครัวเรือน และชุมชนเป้าหมายให้สามารถดําเนินการพัฒนาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่นโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เอกสารประกอบ

Tags : ศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน บริการวิชาการ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=274