ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2018 ผู้ชม 10,206

     ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะจัดให้มีการ ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29  มกราคม 2562 - 1  กุมภาพันธ์ 2562
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นําเสนอผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ นี้ เปิดโอกาสให้ นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน ๑๒ สาขา คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการ ประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบ ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://annualcornfarerice.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบ ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/1470.pdf

เอกสารประกอบ