ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ - “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2018 ผู้ชม 10,236

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้ วิจัย” ครั้งที่ 9 ประจําปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม” ในวันศุกร์ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสําหรับ การนําเสนอผลงานวิชาการที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทาง วิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการนํานวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความ ต้องการของสังคมและประเทศชาติ และเป็นเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยที่ประกอบด้วย ผลงานทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการและบริหารธุรกิจ สารสนเทศศาสตร์ การศึกษา มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆ โดยการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เสวนาวิชาการ จัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าชุมชน นําเสนอผลงาน วิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) นําเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และ การประกวดโปสเตอร์ดีเด่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและ สาธารณชนต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/1487.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : วิจัย เทคโนโลยีภาคใต้ วิจัย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=268