ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2018 ผู้ชม 10,435

ด้วยสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand - VWIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding-IW) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 (The 8th Asia Pacific IV International Congress) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Promote and Ensure the Quality of Welding Education in the Region” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้าง เครือข่าย ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านการเชื่อมและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับ อนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมาแล้ว 2 ครั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2562 เป็นการจัด ครั้งที่ 3 และเป็นกิจกรรมร่วมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสถาปนาครบ 60 ปี ด้วย

ในการนี้สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและ ไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ www.iiwap2019.com และ https://www.facebook.com/iiwcongressap2019/

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/1479.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=267