ประชุมการจัดทำรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ 17-09-2018 ผู้ชม 224

วันที่ 17 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อรองรับการตรวสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในหมาวิทยาลัย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=262