โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 401

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนามรรถนะอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สามารถดำเนินงานวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยในลักษณะต่าง ๆ ที่เหมาะสมตลอดจนมีสมรรถนะในการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม และประยุกต์ใช้หรื บูรณาการการเรียนการสอนรวมถึงมีสมรรถนะในการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีคุณภาพตามกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กำหนด โดยการอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 2 หัวข้อ
- การพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน
- กำหนดชื่อเรื่องอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย รศ.สมชาย  ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ

Tags : อบรมวิจัย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=247