โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 9)

เผยแพร่เมื่อ 23-07-2018 ผู้ชม 1,243

          ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายท้องถิ่นด้านปรชาธิปไตย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตยปี 9) ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ทั้งหลักการทฤษฎีที่นำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต่อสังคมท้องถิ่น นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลเผยแพร่สู่สถานศึกษา และชุมชนของตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี

          สำหรับ การกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวน 104 คน จาก ... 24..... โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง

Tags : ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตยปี9 ค่ายประชาธิปไตยปี9

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=244