คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2018 ผู้ชม 678

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยได้รับเกียรติจากท่าน คณะกรรมการประเมิน  ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสงี่ยม  บุษบาบาน ตำแหน่ง :  คณบดีคณะนิติศาสตร์ สังกัด :   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง :  คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ สังกัด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้  สังกัด :   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ประกันคุณภาพการศึกษา SAR

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=241