พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมเปิดภาคเรียนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2018 ผู้ชม 901

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของคณะ ฯ เป็นประจำทุกปี และในการจัดงานในครั้งนี้ เราเรียก  อีกชื่อหนึ่งว่า “ลูกพิกุล รู้คุณค่า  พร้อมพัฒนา ท้องถิ่นไทย”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบ กฎ ระเบียบ การปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างเป็นทางการ

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงได้ว่า ถือเป็นการเริ่มต้นของการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว เพราะนอกจากจะทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่สมควร   ในการดำรงตนเป็นนักศึกษา  สร้างกำลังกาย ใจ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความพยายาม ตั้งใจแสวงหาความรู้เพื่อดำเนินชีวิตให้บรรลุสู่เป้าหมายแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนร่วมชั้น  อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของทางคณะ ฯ

Tags : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=239