โครงการ (Work Integrated Learning: WIL) KPRU UNIVERSITY

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2018 ผู้ชม 442

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด “โครงการ (Work Integrated Learning: WIL) KPRU UNIVERSITY:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยมีกิจกรรมในแต่ละรายวิชา เช่น
>>รายวิชา  การพัฒนามนุษย์  ผู้สอนอาจารย์ธวชินี  ลาลิน ซึ่งได้ กำหนดหัวข้อให้ความรู้กับนักศึกษาก่อนเรียนแบบ       (Pre-course Experience) เรื่อง “บทบาทหน้าที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากสถานประกอบการ   วิทยากรโดย ดร.ณรัฐศิริ  เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ       รับราชการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
>>รายวิชาการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน  ผู้สอนอาจารย์นารถนรี  พอใจ ซึ่งได้กำหนดหัวข้อให้ความรู้กับนักศึกษาก่อนเรียนแบบ (Pre-course Experience) เรื่อง “การสร้างนักหลักสูตรการอ่านแบบมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของนักออกแบบหลักสูตรอ่านแบบมืออาชีพ
วิทยากรโดย คุณธนาคาร   เพ็งฉาย เจ้าหน้าที่บรรณรักษ์
>>การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนักบริหาร 4.0 ผู้สอนอาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง ทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนักบริหาร
วิทยากรโดย คุณอนุชา  พวงผกา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : will

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=238