โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 9) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2018 ผู้ชม 707

         ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมเข้าค่าย “ต้นกล้าประชาธิปไตย  ปี 9” ณ อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลเผยแพร่สู่สถานศึกษา และชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง
          ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตยดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญโรงเรียน/ วิทยาลัยของท่าน ส่งสภานักเรียนหรือผู้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 /สภานักศึกษาหรือผู้นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1-3 จำนวนไม่เกิน 5 คน ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย  ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ทางโทรสารหมายเลข 055-798087 หรือ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/FLeyAh ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ดูรายละเอียดโครงการ  https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/Democratic-Camp9.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัคร  https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/register-Democratic-Camp9.pdf

หรือสมัครออนไลน์ได้ที่  https://goo.gl/FLeyAh

หมายเหตุ

  1. โปรดกรอกข้อความในใบสมัครนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนอ่านง่าย และส่งคืนทางโทรสารหมายเลข 0 5579 8087 ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
  2. กิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดให้นักเรียนพักที่มหาวิทยาลัย และบริการ อาหาร/อาหารว่างให้กับนักเรียนทุกมื้อฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ส่วนครูดูแลนักเรียนหรือผู้ปกครองหากจะอยู่ดูแลนักเรียนตลอดเวลาของการจัดกิจกรรม ขอให้เบิกค่าที่พักและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัด)
  3. การแต่งกายของนักเรียนในวันแรกให้แต่งกายด้วยชุดวอร์มกีฬาของโรงเรียน รองเท้าผ้าใบ, วันที่สองให้สวมกางเกงขายาวหรือกางเกงวอร์ม และเสื้อยืดของค่าย ที่แจกให้ รองเท้าผ้าใบ
  4. ขอให้นักเรียนทุกคนจัดเตรียมเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องนอน และยาประจำตัวมาเอง

 ***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์  โทร.062-935-6253
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  โทร.097-194-2292
อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้  โทร.091-067-7084

เอกสารประกอบ

Tags : ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 9

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=235