โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการจัดการความรู้โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ (Work Integrated Learning:wil)

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 617

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด"โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการจัดการความรู้โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ (Work Integrated Learning:wil)" เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการและศักยภาพของคณาจารย์นำไปสู่คุณภาพของบัณฑิต เป็นผลลัพธ์สำคัญ  ในการจัดการศึกษาแบบผสมกลมกลืนระหว่างประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึงจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเสริมทักษะความรู้ "รู้ตน รู้คน รู้งาน" โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงของมหาวิทยาลัยที่จะมาอธิบายและชีแนะ  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : will โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ การเรียนการสอน

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=234