สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยให้กับคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-06-2018 ผู้ชม 10,753

สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยให้กับคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้

๑. การอบรม เรื่อง การทําวิจัยในงานประจํา (R to R) วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๒. การอบรม เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๓. การอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตาม URL : https://research.kpru.ac.th/th/page training.php เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้จัดเตรียมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/0225.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : อบรมการทําวิจัยในงานประจํา การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน การอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=230