การกำกับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2016 ผู้ชม 2,254

การกำกับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2558

ประกาศ เรื่อง ระบบกำกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ในระดับหลักสูตร 58
แนวทางการประเมินระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้58
ประเด็นการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชา
ปฏิทินการดำเนินงาน มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2558
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการ ประกันคุณภาพครั้งที่1/58
สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร

ปีการศึกษา 2559

การจัดเก็บข้อมูลคุณภาพบัณฑิต
แบบรายงานการกำกับมาตรฐานหลักสูตร-59
ประเด็นการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา59
ผลผลิต-ผลลัพธ์ของตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
เอกสารประชุมสรุป มคอ.7-58-ปรับบปรุงระบบกลไก-13 ก.ค.59
ตัวอย่างแนวทางการสรุป หมวด 6,7และ8 ของ มคอ. 7 ปีการศึกษา2558

ปีการศึกษา 2561

ประกาศ เรื่อง ระบบกำกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 2561
ประเด็นการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

Tags : การกำกับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=23