การนำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ใช้ประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2018 ผู้ชม 10,396

     เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดนําเสนอผลงานวิจัยให้กับผู้ใช้ประโยชน์ และสอบถามความ ต้องการเพื่อต่อยอดงานวิจัย

     จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานร่วมนําเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาหรือ จัดแสดงนิทรรศการให้กับผู้ใช้ประโยชน์ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารปังกรรัศมีโชติ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

     ทั้งนี้เป็นการกิจกรรมร่วมกับโครงการเพิ่มขีดความสามารถทาง การตลาด ในกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/ เกษตรอินทรีย์ ของสํานักงานพาณิชย์ จังหวัดกําแพงเพชร

     ดังนั้น บุคลากรที่ประสงค์จะ นําเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ใช้ประโยชน์ โดยจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ใช้ ประโยชน์ที่แนบมานี้ โดยจัดส่งที่นางสาวชุติมา ทอสาร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดกำหนดการและแบบสำรวจได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/0209.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : งานวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=229