ประเด็นยุทธศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 24-04-2018 ผู้ชม 898

  1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น

  2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

  3. พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 

Tags : ประเด็นยุทธศาสตร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=217