โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 31-03-2018 ผู้ชม 669

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) จัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการองค์กรการวิจัยต่างๆให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบ

Tags : นักวิจัยรุ่นใหม่

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=208