สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาอ่านบทเรียนออนไลน์ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 10-03-2018 ผู้ชม 2,093

สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาอ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2563

 

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา อ่านบทเรียนออนไลน์มุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นของจรรยาบรรณต่อตนเองและจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อตนเองและจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการพร้อมทั้งความเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เรียนเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา

เอกสารประกอบ