ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ 10-03-2018 ผู้ชม 738

โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับระดับชาติ ครั้งที่ 13  ในวัันที่ 20 -21 เมษายน 2561 ณ อาคาร 41 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยาเพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขเทคโนโลยี ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ร่วมกัน ซึ่งมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการมีทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

ดูรายละเอียดได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/0391.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : นำเสนอการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=196